Privacy Beleid TFC De Ketting

 

TFC De Ketting hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Begrippen
TFC De Ketting gevestigd in Ter Apel met het doel gezamenlijk of individueel het plezier in fietsen, zowel sportief als recreatief, van haar leden te bevorderen.

Website – https://tfcdeketting.nl

Privacy waarborg
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. TFC De Ketting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid,
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens,
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is,
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als TFC De Ketting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TFC De Ketting
Ter Apel
info@tfcdeketting.nl

Waarvoor verwerkt de TFC De Ketting je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door TFC De Ketting verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • bijhouden van een ledenbestand,
 • het mailen van facturen voor geleverde diensten,
 • het versturen per e-mail of per post van betalingsherinneringen, aanmaningen,
 • indien nodig het versturen van de laatste aanmaning per post en het doorsturen van de vordering naar het incassobureau,
 • het per e-mail versturen van een nieuwsbrief of andere informatie,

voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Ledenbestand

 • naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (mobiel en/of vast),
 • e-mailadres,
 • NTFU lidnummer,
 • naam contactpersoon In Case of Emergency (ICE) en diens telefoonnummer (mobiel en/of vast).


De website en de WhatsApp-groepen

 • activiteiten, reacties,
 • je (gebruikers- of inlog-) naam,
 • e-mailadres.

 

Verstrekking aan derden
Tenzij door de wetgever verplicht zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken.

Bewaartermijn
TFC De Ketting  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • de persoonsgegevens zijn altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord,
 • de persoonsgegevens zijn alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren
  In onze organisatie hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie,
 • alle persoonsgegevens worden vernietigd als de overeenkomst, op grond waarvan ze verkregen zijn, is verlopen of de toestemming is ingetrokken, tenzij voor de persoonsgegevens een wettelijke bewaarplicht geldt,
 • binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie het datalek adequaat kunnen afhandelen en documenteren.

Rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Komt je hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!